SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Anstånd med studiestart
 
Om du är antagen till utbildning vid Sophiahemmet Högskola men inte kan påbörja studierna den aktuella terminen kan du medges anstånd med studiestarten om det finns särskilda skäl. Anstånd med studiestart kan beviljas på grund av till exempel medicinska skäl, vård av barn eller uppskjuten tjänstledighet.
 
Ifylld ansökningsblankett skickas till Sophiahemmet Högskola, Antagningen, Box 5605, 114 86 Stockholm.  Märk kuvertet med ”Anstånd”. Ansökan bör vara högskolan tillhanda i så god tid som möjligt före utbildningsstart. Intyg som styrker åberopade skäl skall bifogas ansökan.
 
Beslut om anstånd är förenat med villkor om en förnyad anmälan inför den utbildningsstart som studierna ska påbörjas.
 
Om du blir beviljad anstånd ska du för att ta din plats i anspråk göra en anmälan till aktuellt utbildningstillfälle inom ordinarie ansökningstid (15 april inför utbildningsstart följande hösttermin och 15 oktober inför utbildningsstart följande vårtermin). Anmälan görs via www.antagning.se. Kopia på anståndsbeslutet ska laddas upp/bifogas anmälan.
 
Ansöker du inte i rätt tid till www.antagning.se så förfaller rätten till utbildningsplatsen.
 
Ett eventuellt avslag på ansökan om anstånd kan överklagas. Information om detta finns på blanketten.
 

Skriv ut  Skriv ut