SHH LOGO
SHH LOGO

Vård vid långvariga sjukdomstillstånd

Det saknas ännu mycket kunskap kring uppkomst och sjukdomsprogress, behandlingsmetoder och vård samt upplevelser och livskvalitet i samband med långvariga sjukdomstillstånd. Mer kunskap behövs också hur situationen kan förbättras för patienter och familjer i samband med livshotande, icke botbar sjukdom. 

Projekten inom forskningsinriktningen fokuserar på patienters och närståendes upplevelser av att direkt eller indirekt leva med och vårdas för långvariga sjukdomstillstånd samt att ta fram metoder och modeller med syftet att vårda, behandla, förutsäga och förebygga sjukdomstillstånd samt sträva efter uppnådd hälsa. Forskning relaterad till Människan i sjukdom, vård och hälsa bedrivs inom områden som diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom, astma, hjärt- kärlsjukdom, cancer, reumatoid artrit, artros, svårläkta sår, långvariga infektioner och innefattar begrepp som stress, oro, egenvård, sömn och nutrition i samband med sjukdom och vård.

Inom forskningsinriktningen bedrivs studier om arbetssätt och metodutveckling för ett gott omhändertagande av patienten och närstående inom den palliativa vården. Forskningen fokuserar hur teoretisk och praktisk utbildning på både grund- och avancerad nivå påverkar studenternas lärande om att vårda döende patienter. Vidare bedrivs forskning om hur vård i hemmet av svårt sjuka personer uppfattas och hur vården kan bedrivas på ett säkert sätt. Egenvård vid behandling av cancersjukdom och delaktighet i behandlingsbeslut vid livsförlängande behandling vid icke botbar cancersjukdom är andra områden där studier bedrivs.

Forskningsprojekt bedrivs också om lärande i vården, både det interprofessionella lärandet, men även sjuksköterskestudenters lärande på grund- och avancerad nivå pågår liksom patienters och anhörigas lärande utvecklas och studeras inom denna forskningsinrikning.

Ansvarig: Professor Maria Kumlin
E-post: maria.kumlin@shh.se

 


Skriv ut  Skriv ut