SHH LOGO
SHH LOGO
Reproduktiv och perinatal hälsa

Metoder för att undersöka foster utvecklas i snabb takt vilket medför stora krav på information för att den gravida kvinnan och hennes partner ska kunna fatta beslut om denna viktiga livshändelse. Andelen barn som dör före födelsen har inte minskat i västvärlden de senaste tre decennierna. Utveckling av metoder för fosterövervakning som bättre kan identifiera foster med risk att dö innan födelsen är därför en utmaning för vården.

Vården före, i samband med och efter barnafödande är fokus för forskningsinriktningen Reproduktiv och perinatal hälsa. Studier bedrivs om kvinnors val och information om fosterdiagnostik samt reaktioner vid fosteravvikelser.  Forskningen har också fokus på fosterrörelser och möjligheterna att identifiera foster som riskerar att dö före födelsen samt vårdens betydelse för dem som mister sitt barn i samband med förlossningen. Studier pågår också om vattenförlossningar, barnmorskans bedömning och akut omhändertagande av det nyfödda barnet, långvarig smärta efter förlossning, ofrivillig barnlöshet och abort. Gemensamt för de olika delprojekten är att studierna fokuserar på kvinnor och deras närståendes erfarenheter av reproduktiva trauman, vårdhändelser, omvårdnad, behandling och dess inverkan på hälsa och livskvalitet. Forskningsprojekt bedrivs också om interprofessionellt lärande i vården. 

Ansvarig: Professor Ingela Rådestad
E-post: Ingela.Radestad@shh.se

 

 

 

 


Skriv ut  Skriv ut