SHH LOGO
SHH LOGO
Akutsjukvård

Akutsjukvården, inkluderande ambulanssjukvården i Sverige står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och samtidigt en minskad andel yrkesverksamma inom området, är några av dessa. Redan idag ses en ökning av antalet besök på akutmottagningar och en ökad efterfrågan på prehospitala insatser. Detta ställer stora krav på att kompetensen för all involverad vårdpersonal ökar. Nya organisatoriska lösningar behöver utvecklas som håller hög kvalitet och har ett tydligt patientnära fokus.

Enligt Socialstyrelsen omfattar akutsjukvård utredning, diagnostik och behandling samt uppföljning av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall i alla åldersgrupper i ett prehospitalt och hospitalt kontext. Sophiahemmet Högskolas prioriterade forskningsinriktning akutsjukvård tar även sin utgångspunkt i kopplingen till akutsjuksköterskan, som enligt Swedish Emergency Nurses (SENA) beskriver: ”Den vård och omvårdnad en akutsjuksköterska ger till en person som drabbats av plötslig sjukdom eller ohälsa”.

De forskningsprojekt som bedrivs inom inriktningen är kopplade till ambulanssjukvård, katastrofmedicinsk beredskap med särskilt fokus på akutsjuksköterskans roll. Som exempel ingår ett forskningsprojekt som undersöker hur specialistkompetens används inom ambulans- och akutsjukvård ur ett internationellt perspektiv. Vidare studeras vad som karakteriserar det unika i ambulanssjuksköterskans kompetens och hur detta visar sig i omvårdnaden. I projektet undersöks vad ambulanssjuksköterskans unika kompetenses består av relaterat till de sex kärnkompetensernas samt hur olika sjuksköterskors kompetens relaterar till vårdens kvalitet. Vidare genomförs även ett forskningsprojekt med koppling till patientsäkerhet och ambulanssjukvård. Forskningsprojekt bedrivs också om interprofessionellt lärande i vården. 

Ansvarig: Docent Anders Rüter
E-post: anders.ruter@shh.se.


Skriv ut  Skriv ut