SHH LOGO
SHH LOGO
INGELA RÅDESTAD, PROFESSORINGELA RÅDESTAD, PROFESSOR

Ingela Rådestad

Titel: Professor, leg. Sjuksköterska, leg. Barnmorska
Anställd som: Professor i Omvårdnadsvetenskap
Telefon: 08-406 27 43
E-post: ingela.radestad@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9672-7698
Disputationsår: 1998

Avhandlingens titel
Att föda ett dött barn - Vården vid förlossningen och kvinnans situation tre år efter barnets död.

Pågående projekt
Inom forskningsprogrammet pågår flera studier; de handlar dels om vården i samband med att ett barn dör före födelsen och dels om hur intrauterin fosterdöd kan förebyggas. När det gäller omhändertagandet i samband med att barn föds döda undersöks betydelsen av vårdhändelser; för föräldrarna, syskon till barnet och andra närstående. Bland annat undersöks betydelsen av ett värdigt avsked och minnen av det döda barnet. Forskningen syftar till att förbättra vården när barn föds döda. Ett konkret resultat av forskningen är utvecklandet av Cubitus baby, som är ett hjälpmedel som kan hålla det döda barnet kylt i en värdig miljö. Cubitus baby ger föräldrarna och andra anhöriga till barnet längre tid för avsked innan begravningen. Innovationen Cubitus baby är implementerad inom sjukvården och används på alla förlossningskliniker i Sverige. I de studier som syftar till att förebygga intrauterin fosterdöd undersöks hur gravida upplever sitt barns rörelser i slutet av en okomplicerad graviditet och hur kvinnor upplevt rörelserna tiden innan deras barn dött i livmodern. Både intervjuer och enkätstudier genomförs. I en större datainsamling med hjälp av enkäter studeras hur kvinnor som söker för minskade fosterrörelser upplevt rörelsernas frekvens, intensitet och duration innan de söker vård. I studien som innefattar alla kvinnor som sökt för minskade fosterrörelser efter 28 graviditetsveckor i Stockholms län, studeras också graviditetsutfall för kvinnan och barnet. I ett nytt forskningsprojekt, en randomiserad kontrollerad studie, kommer en metod att observera fostrets rörelser implementeras i mödrahälsovården i Stockholms län. Metoden Mindfetalness, innebär att gravida får ett hjälpmedel att lära känna sitt väntade barns rörelser genom dagliga observationer av rörelsernas styrka, duration, karaktär och frekvens. Metodens effektivitet, att i tid identifiera ett foster som får för lite näring och syre och vars liv är hotat, kommer att undersökas. Likaså kommer antal besök på obstetrisk klinik på grund av oro för minskade fosterrörelser studeras för de kvinnor som praktiserar Mindfetalness och jämföras med kvinnorna i kontrollgruppen. 

Huvudhandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Ingegerd Hildingsson, Karolinska Institutet. Avhandlingens titel: Kvinnors förväntningar på och upplevelser av vården under graviditet och förlossning, 2003.

Christine Rubertsson, Karolinska Institutet. Avhandlingens titel: Depression and partner violence before and after childbirth, 2004.

Pernilla Avelin, Karolinska Institutet. Avhandlingens titel: Stillbirth – A loss for the whole family, 2013

Huvudhandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Anders Linde, Karolinska Institutet, Minskade fosterrörelser i slutet av graviditeten och graviditetsutfall.

Bihandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Helena Lindgren, Karolinska Institutet. Avhandlingens titel: Hemförlossningar i Sverige 1992-2005, 2008.

Helena Fabian, Karolinska Institutet. Avhandlingens titel: Women who do not attend parental education classes during pregnancy or after birth, 2008.

Margareta Johansson, Mittuniversitetet. Avhandlingens titel: Becoming at father – Sources of information, Birth Preference and Experiences of Childbirth and Postnatal Care, 2012.

Mari-Cristin Malm, Uppsala universitet. Avhandlingens titel: Fetal Movements in late Pregnancy. Categorization, Self-assessment, and Prenatal Attachment in relation to women´s experiences, 2016.      

Forskarporträtt - Ingela Rådestad

Publikationer

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)