SHH LOGO
SHH LOGO

Susanne Georgsson
Titel: Docent,  Med. Dr. Leg sjuksköterska, Leg. Barnmorska.
Telefon: 08-406 28 92
E-post: susanne.georgsson@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2626-2335
Disputationsår: 2005

Avhandlingens titel
Women’s experiences of fetal screening for Down’s syndrome by means of an early ultrasound examination

Pågående projekt 
Det huvudsakliga forskningsområdet fokuserar kring fosterdiagnostik, om kvinnors upplevelser, erfarenheter, information och möjligheten att göra informerade val. En informationsfilm om fosterdiagnostik har utvecklats och finns nu på 1177.  Innan den blev tillgänglig för allmänheten utvärderades den vetenskapligt genom en randomiserad kontrollerad studie. Studierna visade att en film om fosterdiagnostik som visas i tidig graviditet förbättrar kvinnors möjlighet att göra ett informerat val och att filmen inte påverkar oro på lång sikt. Hur fosterdiagnostik erbjuds i Sverige och blivande föräldrars attityder är ytterligare områden som studeras tillsammans med andra forskare. Att få riskinformation, att få besked om ökad risk samt upplevelser och tolkning av denna information är viktiga frågor i samband med att fosterundersökningar erbjuds till blivande föräldrar. I det internationella tvärprofessionella samarbetsprojektet: ”Mind the risk” analyseras begreppet riskinformation och empiriska studier kring riskinformation inom olika områden genomförs. Ett av dessa områden är frågor om riskinformation kring fosterdiagnostik. Nu är det möjligt att studera kromosomer i fosterceller som under graviditeten cirkulerar fritt i moderns blod. I tidig graviditet kan kromosomanalyser göras genom ett blodprov från den gravida kvinnan, s k NIPT – Non Invasive Prenatal Testing. Detta är en förfinad metod för att upptäcka kromosomavvikelser och kommer att ge ökade möjligheter men kan leda till svåra ställningstaganden för blivande föräldrar och vårdgivare. Syftet är att ta reda på blivande föräldrars medvetenhet om och inställning till detta test, hur de uppfattar risk och riksinformation samt deras preferenser hur de önskar denna information.

Huvudhandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Nina Asplin. Avhandlingens titel: Women’s experiences and reactions when a fetal malformation is detected by ultrasound examination. Department of Women’s and Children’s Health, Division of Reproductive and Perinatal Care, Karolinska Institutet, 2013.

Bihandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Inger Wallin Lundell, Induced Abortions and Posttraumatic Stress - Is there any relation? A Swedish multi-centre study, Uppsala Universitet, 2014.

Boel Niklasson, Pain relief following cesarean section –short and long term perspectives, 2015.

Huvudhandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Beata Molin, Långvarig smärta efter vaginal förlossning - prevalens, riskfaktorer och upplevelser.
Hanna Ulfsdottir, Att föda i vatten. – Utfall, upplevelser och erfarenheter vid vattenförlossning.
Paulina Torres, Akut omhändertagande av det nyfödda barnet - handläggande, interventioner och upplevelser.

Bihandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Ellen Ternby, Gravida kvinnors och deras partners kunskap om fosterdiagnostik och Downs syndrom.

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)