SHH LOGO
SHH LOGO

Agneta Wennman Larsen
Titel: Leg sjuksköterska, Med. Dr, Docent. 
Anställd som: Högskolelektor
Telefon: 08-406 29 79
E-post: agneta.wennman-larsen@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3457-4737
Disputationsår: 2007

Avhandlingens titel
Att vara närstående och vårdare till en person med livshotande cancersjukdom

Pågående projekt
Agneta är huvudansvarig för ett samarbetsprojekt mellan Sophiahemmet högskola, Sophiahemmet sjukhus, Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus vars syfte är att beskriva hälsorelaterad livskvalitet (HrQoL) och symtomutveckling, samt upplevelse av delaktighet och information kring behandlingsbeslut, i samband med livsförlängande behandling hos män med metastaserande kastrationsrefraktär prostatacancer (mKRPC). Vid mKRPC finns idag igen bot men flera olika alternativa livsförlängande behandlingar har utvecklats på kort tid. Fokus i forskning har varit överlevnad och endast i begränsad omfattning kliniskt relevanta, utfallsmått såsom HrQoL och symtom. En kohort av 150 män med mKRPC och som står i begrepp att starta livsförlängande behandling kommer att inkluderas konsekutivt och följas med kvantitativa och kvalitativa data i upp till två år efter inklusion. Vidare ingår Agneta i ett projekt vid Karolinska Institutet, Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation – en prospektiv kohortstudie, ledd av Profssor Kristina Alexanderson. Syftet är att få bättre kunskapsunderlag för behandling och bemötande av kvinnor som opererats för bröstcancer, speciellt vad avser faktorer som påverkar sjukskrivningslängd, (återgång i) arbete och samband mellan detta och kvinnornas livskvalitet respektive hälsa. 750 kvinnor i arbetsför ålder följs prospektivt från strax efter bröstcancer kirurgi och i upp till två år efter inklusion. Datainsamling sker med upprepade enkäter, registerdata, journaldata och fokusgrupps intervjuer.

Huvudhandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Sandra Doveson - Mäns upplevelser av livsförlängande behandling vid metastaserad kastrationsrefraktär prostatacancer.

Bihandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Marie Nilsson -Psychosocial situation and work after breast cancer surgery - womens experiences. Disputationsår: 2013

Publikationslista, Agneta Wennman-Larsen

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)