SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård 60 hp

HALVFART

Utbildningsbeskrivning
Utbildningen har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående. Utbildningen förmedlar en tydlig vårdfilosofi, tillsammans med kunskaper inom omvårdnads- och medicinsk vetenskap, och ger en mycket god grund att arbeta ifrån. Fokus ligger på god omvårdnad vid demenssjukdom och sjuksköterskans roll som samordnare för en god vård.  Målet med utbildningen är att Du ska inhämta fördjupade kunskaper inom demensvård och om komplexa vårdsituationer i syfte att skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet hos människor med demenssjukdom och deras närstående. Vidare ger utbildningen fördjupad kompetens i ledarskap, förbättringsarbete och kommunikation. I det självständiga arbetet (15 hp) kan Du specialisera dig inom valt problemområde. 

Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet samverkar i denna unika utbildning med fokus på att bidra till utvecklingen av en framtida god demensvård.


Kurser under studieår 1
- Den äldre människan i ett socialgerontologiskt perspektiv 7,5 hp
- Etik och palliativ vårdfilosofi som värdegrund i demensvård 7,5 hp
- Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 7,5 hp
- Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård I 7,5 hp

Kurser under studieår 2
- Forskningsmetodik 7,5 hp
- Självständigt arbete 15 hp
- Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård II 7,5 hp

Pedagogik och undervisningsformer
Programmet bedrivs på halvfart. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudperson och tar ett eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Därigenom skapas en ökad frihet när det gäller tid och rum för studierna, samtidigt som ett större ansvar läggs på studenten. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad studenten förväntas kunna och innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.

Progression och professionell utveckling
Kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning.

Examination
Teoretiska och kliniska examinationer utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs.

Betygsskala
Som kursbetyg tillämpas en tvågradig betygsskala med betygsgraderna G (godkänd) och U (underkänd).

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i
omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
- Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska

Urval
- 50 % av platserna tilldelas sökande utifrån akademiska poäng
- 50 % av platserna tilldelas sökande utifrån yrkeslivserfarenhet som
sjuksköterska i antal månader i två intervaller; upp till och med 36
månader och mer än 36 månader

Antal platser i programmet
30 platser

Studieform
50 %, dagtid

Undervisningsspråk
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men enstaka kurser eller undervisningsmoment kan ges på engelska. Engelsk- och svenskspråkig kurslitteratur används.

Programstart
Augusti/september 2018

Ansökan
- Öppet för sen anmälan från 10 augusti till 20 augusti
- Sista ansökningsdag för höstterminen: 16 april
- Ansökan görs på Antagning.se - sök på Sophiahemmet Högskola och termin
- Webbanmälan öppnar 15 mars
- Handlingar som styrker din behörighet skall bifogas din ansökan – vidimerad kopia på sjuksköterskelegitimation, examensbevis, tjänstgöringsintyg som sjuksköterska (uppgift om anställningstid, yrkestitel samt sysselsättningsgrad) samt intyg om akademiska poäng som inte finns registrerade i Ladok.
- Mer information om ansökan finns på Antagning.se


För mer information
studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Jonas Sandberg, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut