SHH LOGO
SHH LOGO
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

***Uppehåll i programantagningen – ingen ny programstart planerad.***

HALVFART

Programmet genomförs i nationell samverkan mellan Högskolan i Gävle (HiG), Luleå tekniska universitet (Ltu), Mittuniversitetet (MiUn), Umeå universitet (UmU), Uppsala universitet (UU) och Sophiahemmet Högskola (SHH). Denna samverkan ger studenten tillgång till de sex lärosätenas samlade resurser under utbildningen. Utbildningen har skapats i dialog med vårdgivare i Sverige för att uppnå innehållsmässig aktualitet och relevans.

De gerontologiska och geriatriska fälten är idag mångfasetterade och kräver välutbildade specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa situationer som kan ses i olika vård- och boendeformer. Fokus i utbildningen är den äldre människans unika behov utifrån ett livsloppsperspektiv. Detta innebär att utbildningen fokuserar på evidensbaserad kunskap i omvårdnadsvetenskap men även vad gäller medicinsk diagnostik och behandling samt rehabilitering. Ett självständigt arbete ingår, där fördjupning inom ett självvalt område med inriktning mot vård av äldre ska genomföras.

Verksamhetsanknuten utbildning integreras i samtliga kurser och kan genomföras på hemorten.

Efter utbildningen
Målen i utbildningen är formulerade utifrån de höga kompetenskrav som kan ställas på specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre idag och i framtiden.  Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ger dig framför allt kompetens att arbeta som specialiserad sjuksköterska inom äldrevård inom den kommunala hälso- och sjukvården, geriatrisk klinik eller annan verksamhet där specialistkunskaper inom vård av äldre krävs. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda både nationellt och internationellt.
 
Innehåll
I programmet ingår följande kurser:

Kurs Högskolepoäng
Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet
(ges av HiG)  

7,5

Geriatrisk vård – diagnostik, behandling och omvårdnad
(ges av UmU) 

7,5

Värdighet och välbefinnande i åldrandet
(ges av Ltu)

7,5

Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad
(ges av UU)

7,5 

Palliativ vård och omvårdnad inom äldrevård
(ges av SHH)

7,5 

Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet
(ges av Miun)

7,5 

Självständigt arbete
(ges av samtliga lärosäten)

   15     

Vetenskaplig metodik ingår som en strimma i samtliga kurser.

Examen
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre
(Graduate Diploma Specialist Nursing - Elderly Care)
Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap
(Degree of Master (one year) of Science in Nursing)

Om kursfordringar motsvarande magisterexamen har uppfyllts.

Pedagogik och undervisningsformer
Programmet bedrivs på halvfart och på distans. Endast en fysisk träff vid utbildningens start. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudperson och tar ett eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. Undervisningen genomförs på distans via den virtuella lärmiljön National Nurse Online, NANO. Därigenom skapas en ökad frihet när det gäller tid och rum för studierna då allt undervisningsmaterial i form av föreläsningar, studieuppgifter, examinationsuppgifter och diskussionsfora finns i NANO. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad studenten förväntas kunna och innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.

Progression och professionell utveckling
Kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning.

Examination
Examination utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs. I normalfallet ingår endast en examination per kurs (efter ordinarie tentamen har studenten rätt till omtentamen vid ytterligare fyra tillfällen). Examinationen fungerar som kontroll av kunskaper och färdigheter och som återkoppling på uppnådda lärandemål. Obligatoriska moment (t.ex. inlämningsuppgifter, seminarier och simuleringsövningar) tillkommer.

Betygsskala
Som kursbetyg i samtliga kurser tillämpas en tregradig betygsskala med betygsgraderna G och VG (godkända) samt UG (underkänd).

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i
omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap

Urval
- 50 % av platserna tilldelas sökande utifrån akademiska poäng
(oavsett ämne och nivå)
- 50 % av platserna tilldelas sökande utifrån yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska
  i antal månader i två intervaller; upp till och med 36 månader och mer än
  36 månader

Programstart
***Uppehåll i programantagningen – ingen ny programstart planerad.***

 


För ytterligare information
studievagledning@shh.se, studievägledare
Telefon: 08-406 28 73

Lise-Lotte Franklin Larsson, programledare
Telefon: 08-406 29 78

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut