SHH LOGO
SHH LOGO
Barnmorskeprogrammet, 90 hp

REGULJÄR UTBILDNING

Informationsfolder

Barnmorskans arbetsfält innefattar hälsofrämjande arbete, att självständigt stödja den gravida kvinnan och hennes partner vid graviditet, förlossning, nyföddhetsvård och eftervård. Barnmorskor arbetar även inom gynekologisk vård och abortverksamhet liksom vid mottagningar för infertilitetsproblematik och antikonception.
Framtidens arbetsfält för barnmorskor innebär höga krav på kompetens att bedriva en säker och trygg vård, varför utbildningen även innehåller både teoretiska och kliniska avsnitt om medicinskt komplexa situationer och dess handläggning utifrån barnmorskans ansvarsområde. 

Trots att tillgången på barnmorskor har ökat något under de senaste åren är barnmorskornas arbetsmarknad stor och arbetslösheten är mycket låg. Bristen på barnmorskor förväntas öka under den närmaste 10-årsperioden. Det ökade rekryteringsbehovet beror framför allt på mycket stora pensionsavgångar under de närmaste åren, men också på att antalet födslar förväntas öka, speciellt i storstadsregionerna.

Innehåll
Första terminen, 30 hp
Under första terminen inhämtar Du kunskaper i omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med fokus på området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt fördjupade kunskaper om reproduktionsorganens anatomi och fysiologi, okomplicerad graviditet och förlossning, puerperium, amning och nyföddhetsvård. Vidare läser Du om gynekologiska sjukdomar, infertilitetsproblematik och andrologi samt om antikonception. Viktiga inslag under denna termin är klinikförberedande praktiska övningar och scenarieträning.

Andra terminen, 30 hp
Här ingår en stor andel verksamhetslagd utbildning inom förlossningsvård, gynekologisk vård, BB-vård och på fertilitetsmottagning liksom studiebesök vid neonatalvårdsavdelning. Under denna termin genomförs också huvuddelen av det självständiga arbetet.

Tredje terminen, 30 hp
Den sista terminen inleds med en teoretisk kurs som fokuserar på komplikationer vid graviditet och förlossning. Den resterande terminstiden ägnas huvudsakligen åt verksamhetsförlagd utbildning inom förlossningsvård och mödrahälsovård. Under den sista terminen avslutas också det självständiga arbetet.

Examen
Barnmorskeexamen, 90 hp
(Postgraduate Diploma in Midwifery, 90 higher education credits)
Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
(Degree of Master (one year) of Science in Nursing - midwifery care)

Pedagogik och undervisningsformer
Barnmorskeprogrammet omfattar 90 hp fördelade på tre terminer, varav cirka hälften av studietiden utgörs av verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen bedrivs på heltid och innefattar examinationer för förskrivningsrätt av preventivmedel.
Utbildningen präglas av tydligt forskningsanknutna klinikförberedande och verksamhetsförlagda studier som varvas med kliniska och teoretiska examinationer. Särskild vikt läggs vid träning av situationer som kräver akut ingripande vid medicinska komplikationer.
Kombinationen av integrerad undervisning med föreläsningar, teoretiska problemlösningar, patientfall och kollaborativa studier på campus och via högskolans virtuella utbildningsmiljö lägger grunden för att kunskaperna ska kunna omsättas under de verksamhetsförlagda studierna. Det förväntas att studenten kommer väl förberedd till föreläsningar, seminarier och simuleringsövningar.

Progression och professionell utveckling
Kursernas placering under de tre terminerna innebär en successiv fördjupning och progression inom området. Examensordningens krav på minst 45 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning.

Examination
Examination utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs. I normalfallet ingår endast en examination per kurs (efter ordinarie tentamen har studenten rätt till omtentamen vid ytterligare fyra tillfällen). Examinationen fungerar som kontroll av kunskaper och färdigheter och som återkoppling på uppnådda lärandemål. Obligatoriska moment (t.ex. inlämningsuppgifter, seminarier och simuleringsövningar) tillkommer.

Betygsskala
Som kursbetyg tillämpas betygsgraderna G - U.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
- Minst ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska

Urval
- Yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska i antal månader:
12-36 månader (25 %), 37-54 månader (25 %), mer än 54 månader (50 %)

Antagningsstatistik

*YLE räknat i månader 12-36 37-54 55-   
Höstterminen 2017 35 45 67
Höstterminen 2016 28 42 60
Höstterminen 2015 30 52 60
Höstterminen 2014 34 46 56

*yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska

 

Studieform
100 %, dagtid

Undervisningsspråk
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men enstaka kurser eller undervisningsmoment kan ges på engelska. Engelsk- och svenskspråkig kurslitteratur används.

Antal platser i programmet
28

Programstart
Hösten 2018

Ansökan
- Sista ansökningsdag för höstterminen: 16 april
- Ansökan görs på Antagning.se - sök på Sophiahemmet Högskola och termin
- Webbanmälan öppnar 15 mars.
- Handlingar som styrker din behörighet skall bifogas din ansökan – vidimerad kopia på sjuksköterskelegitimation, examensbevis, tjänstgöringsintyg som sjuksköterska (uppgift om anställningstid, yrkestitel samt sysselsättningsgrad).
- Mer information om ansökan finns på Antagning.se

För mer information
studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Sofia Zwedberg, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)
Telefon: 08-406 24 36

 

 

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut