SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

- Ansökan och antagning

- Behörighet och urval

- Antagningsstatistik 

- Ansökan om studieortsbyte

- Ansökan om tillgodoräknande (blankett) 

- Anstånd med studiestart

- Viktiga datum

- Verksamhetsintegrerat lärande (VIL/VFU)

- Examen och framtidsutsikter

- Studievägledning 

- Internationalisering

 

SHH UTBILDNINGSKATALOG PÅ WEBBEN - mer information om sjuksköterskeprogrammet...

Ladda ner informationsfolder

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

 

 

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier motsvarande 180 högskolepoäng (hp). Det leder fram till sjuksköterskexamen motsvarande kandidatexamen i omvårdnads-vetenskap. Det övergripande målet är att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens hälso- och sjukvård, såväl i ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården. Programmet har ett stort antal sökande och bland de högsta antagningspoängen i landet.

Programmets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Vid Sophiahemmet Högskola utgår området ifrån en humanistisk värdegrund. Även andra områden, som medicinsk vetenskap, beteendevetenskap och pedagogik, är väsentliga för kunskapsutvecklingen inom omvårdnadsvetenskap. Människa, hälsa, omgivning/miljö och omvårdnad/omvårdnads-handlingar är centrala begrepp.

En stor och viktig del av programmet utgör den verksamhetsförlagda utbildningen. Här integrerar du som student teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter samt ges möjlighet att utveckla yrkesroll och professionellt förhållningssätt. Till stöd för lärande finns kliniska handledare, kliniska adjunkter, klinisk lektor och adjungerade kliniska adjunkter.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till sjukhus och öppenvårdsmottagningar samt kommunal hälso- och sjukvård. Interprofessionellt teamarbete tränas i samverkan med studenter från andra utbildningsprogram. Härigenom ökar kunskapen om och förståelsen för andra yrkes-gruppers kunskaps- och ansvarsområden. Stor vikt läggs vid färdighetsträning och vid simulerings- och scenarieövningar i syfte att utveckla handlingsberedskap i såväl akuta som icke-akuta vårdsituationer. 

Under termin 4, 5 och 6 ges du som student möjlighet till utbytesstudier i Europa och andra länder. Studierna möjliggörs genom Sophiahemmet Högskolas samverkan med utländska lärosäten och andra samarbetspartners. Syftet med utbytesstudierna är att öka kunskapen om sjukvård i andra länder och förbereda för professionell verksamhet i internationell miljö.

De pedagogiska metoderna i sjuksköterskeprogrammet utgår ifrån ett studentaktiverande synsätt. Det är du som student som är huvudperson och tar eget ansvar för ditt lärande samt söker kunskaper individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer.

I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar och seminarier av introduktions-, uppföljnings- och inspirationskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Därigenom skapas en frihet när det gäller tid och rum för studierna, samtidigt som ett större ansvar läggs på dig som student. Lärandet är målstyrt och målen preciserar vad du som student förväntas kunna. Innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån målen. 

För sjuksköterskeexamen ska högskoleförordningens mål och Sophiahemmet Högskolas lokala mål gällande kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt uppnås.

För mer information
Anna Cederin, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)
Telefon: 08-406 28 73

Louise Eulau, studierektor för utbildning på grundnivå (för frågor om antagning, behörighet)
Telefon: 08-406 28 57

Sissel Andreassen Gleissman, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)
Telefon: 08-406 29 16

Informationsfilm
Hör SHH-studenternas egna ord om varför de har valt att studera till Sjuksköterska.

 

Please note that this programme is taught in Swedish.

 

     

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut