Kurs: Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård, 60 hp
Utskrivet: 2022-05-25 02:59:55
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=177&sida=667
Kurskontakt:


Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård, 60 hp
 

HALVFART

Utbildningen har skapats i dialog med vårdgivare i Sverige för att uppnå innehållsmässig aktualitet och relevans.

De prehospitala fälten är idag mångfasetterade och kräver välutbildade specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan ses i olika arbetsmiljöer utanför sjukhuset. Fokus i utbildningen är att vidareutveckla kunskaperna inom prehospital omvårdnad och medicinsk vetenskap med tyngdpunkt på att ge studenten förståelse för hur dessa kunskaper tillämpas kliniskt inom ambulanssjukvården. Målen i utbildningen är formulerade utifrån de höga kompetenskrav som kan ställas på specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvård idag och i framtiden.

Kurser
Programmet innehåller 7 kurser.

- Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap - inriktning ambulanssjukvård I 7,5 hp 
- Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap - inriktning ambulanssjukvård II 7,5 hp 
- Prehospital akutsjukvård vid trauma och katastrof 7,5 hp 
- Verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 hp 
- Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap - inriktning ambulanssjukvård III 7,5 hp
- Självständigt arbete 15 hp
- Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 hp

Examen
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning ambulanssjukvård
Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap

Pedagogik och undervisningsformer
Programmet bedrivs på halvfart och huvudsakligen distans. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudperson och tar ett eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. I undervisningen blandas föreläsningar och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via högskolans virtuella lärandemiljö, Sophia Education Online, SEO. Därigenom skapas en ökad frihet när det gäller tid och rum för studierna. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad studenten förväntas kunna och innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.För att garantera hög kvalitet, forskningsanknytning och klinisk relevans ges undervisningen av högskolans lärarteam med specialistkompetens inom ambulanssjukvård samt externa kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor och aktiva forskare. Programmet är upplagt så att studierna kan kombineras med arbete. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga i den virtuella utbildningsmiljön Sophia Education Online (SEO). I denna miljö genomförs även digitalt överförda föreläsningar, seminarier och dialog mellan lärare och studenter. Under campusdagarna, tre-fyra dagar var 10:e vecka, genomförs simuleringar, scenarieövningar, föreläsningar och examinationer.

Den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen (VIL) kan genomföras på hemorten.

Progression och professionell utveckling
Kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning.

Examination
Teoretiska och kliniska examinationer utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs.

Betygsskala
Som kursbetyg tillämpas en tvågradig betygsskala med betygsgraderna G (godkänd) och U (underkänd).

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
- Minst 12 månaders yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska på heltid

Urval
- 50 % av platserna tilldelas sökande utifrån akademiska poäng
- 50 % av platserna tilldelas sökande utifrån yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska i antal månader i två intervaller; 12- 36 månader och mer än 36 månader

Antal platser i programmet
40 platser

Studieform
50 %, dagtid

Undervisningsspråk
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men enstaka kurser eller undervisningsmoment kan ges på engelska. Engelsk- och svenskspråkig kurslitteratur används.

Programstart
29 augusti 2018
Programmet inleds med tre introduktionsdagar; 29, 30 och 31 augusti

Ansökan
- Sista ansökningsdag för höstterminen: 16 april
- Ansökan görs på antagning.se - sök på Sophiahemmet Högskola och termin
- Webbanmälan öppnar 15 mars
- Handlingar som styrker din behörighet skall bifogas din ansökan – vidimerad kopia på sjuksköterskelegitimation, examensbevis, tjänstgöringsintyg som sjuksköterska (uppgift om anställningstid, yrkestitel samt sysselsättningsgrad) samt intyg om akademiska poäng som inte finns registrerade i Ladok.
- Mer information om anmälan finns på antagning.se

För mer information
studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Jan Nilsson, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)
Telefon: 08-406 20 76