Kurs: Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp
Utskrivet: 2022-07-07 16:35:12
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=175&sida=695
Kurskontakt:


Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp
 

HALVFART

Programmet ges också som uppdragsutbildning halvfart 

Utbildningsbeskrivning
Framtidens akutsjukvård behöver specialistutbildade akutsjuksköterskor för en trygg och säker vård. I detta program inhämtar du specialistkunskaper kring omhändertagandet av den akutsjuka patienten och vård inom området akutsjukvård utifrån ett personcentrerat förhållningsätt.

Sjukvården kräver välutbildade sjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan ses vid akuta tillstånd. Fokus i utbildningen ligger på att fördjupa kunskaperna inom avancerad omvårdnad och medicinsk vetenskap. Programmet har som mål att ge ny kompetens som kan tillämpas i den kliniska vardagen. Lärandemålen i de ingående kurserna utgår ifrån sjuksköterskans kärnkompetensområden. Lärandemålen är också formulerade utifrån de höga krav som ställs på sjuksköterskor inom akutsjukvård idag och i framtiden

Kurser
Programmet innehåller fr o m HT18 följande sju kurser.

- Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot akutsjukvård I 7,5 hp
- Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot akutsjukvård II 7,5 hp
- Akutsjukvård vid trauma och katastrof 7,5 hp
Akutsjukvård - Verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 hp
- Forskningsmetodik 7,5 hp
- Självständigt arbete 15 hp
Ledarskap och Förbättringsarbete inom akutsjukvård - Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 hp

 I samtliga kurser ingår verksamhets integrerat lärande inom det valda vårdområdet.

Pedagogik och undervisningsformer
Programmet bedrivs på halvfart. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudperson och tar ett eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Ett större ansvar läggs på studenten att införskaffa sin kunskap i denna undervisningsform, som med fördel ger studenten en flexibilitet gällande tid och rum för studierna. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad studenten förväntas kunna och innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.

För att garantera hög kvalitet, forskningsanknytning och klinisk relevans ges undervisningen av högskolans lärarteam med specialkompetens samt externa kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor och aktiva forskare.
Programmet är upplagt så att studierna kan kombineras med arbete. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga i den virtuella utbildningsmiljön Sophia Education Online (SEO). I denna miljö finns möjligheter att digitalt överföra föreläsningar, seminarier och dialog mellan lärare och studenter. Under de inplanerade campusdagarna ingår olika moment så som scenarieövningar/simuleringar, föreläsningar, seminarier och examinationer. Den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen (VIL) och fältstudier kan genomföras på hemorten.

Progression och professionell utveckling
Kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning.

Examination
Teoretiska och kliniska examinationer utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs.

Betygsskala
Som kursbetyg tillämpas en tvågradig betygsskala med betygsgraderna G (godkänd) och U (underkänd).

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
- Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska

Urval
- 50 % av platserna tilldelas sökande utifrån akademiska poäng
- 50 % av platserna tilldelas sökande utifrån yrkeslivserfarenhet som
sjuksköterska i antal månader i två intervaller; upp till och med 36
månader och mer än 36 månader

Antal platser i programmet
40 platser

Studieform
50 %, dagtid

Undervisningsspråk
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men enstaka kurser eller undervisningsmoment kan ges på engelska. Engelsk- och svenskspråkig kurslitteratur används.

Programstart 
29 augusti 2018

Ansökan
- Sista ansökningsdag för höstterminen: 16 april
- Ansökan görs på Antagning.se - sök på Sophiahemmet Högskola och termin
- Webbanmälan öppnar 15 mars
- Handlingar som styrker din behörighet skall bifogas din ansökan – vidimerad kopia på sjuksköterskelegitimation, examensbevis, tjänstgöringsintyg som sjuksköterska (uppgift om anställningstid, yrkestitel samt sysselsättningsgrad) samt intyg om akademiska poäng som inte finns registrerade i Ladok.
- Mer information om ansökan finns på Antagning.se


För mer information

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Maria Jirwe, programansvarig 08 - 406 23 35 (för frågor om programinnehåll och upplägg)